Docent van nu – haal het beste uit jezelf

besteldocent-van-nu-smallHoe haal je het beste uit jezelf en uit je leerlingen? Lesgeven aan jongeren is een vak. Vaak heel leuk, soms ook heftig en moeilijk en hoe dan ook intens. Wat maakt iemand tot een goede docent? Gaat het dan om de juiste aangeboren persoonlijke eigenschappen? Of kun je leren een goede docent te worden?

Docent van nu beschrijft processen die het contact tussen docent en leerlingen sterk beïnvloeden. Zoals de didactische opbouw van lessen, het pedagogisch klimaat, de manier waarop je als docent met leerlingen binnen en buiten de les communiceert en de manier waarop je je als mens voor de klas manifesteert.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt dit boek vele mogelijkheden om je perspectief als docent te verbreden. En het geeft verschillende alternatieven om te onderzoeken en in je eigen praktijk uit te proberen.

Docent van nu bevestigt je in wat je al goed doet en het helpt nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Het helpt je vorm te geven aan een leven lang leren en zoveel mogelijk te genieten van het leren van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd.

Docent van nu
Klaas Jan Terpstra
216 blz. € 24,50
isbn 9789491141010
Bekijk het inkijkexemplaar
Bestel Docent van nu bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Inhoud

Deel 1 Lerende leerlingen en lerende docenten

Communiceren en reflecteren
Verschillende gezichtspunten
Communicatieniveaus binnen een les
Non-verbale communicatie
De werkniveaus
De voorwaardelijke communicatieniveaus
Reflecteren
Waarom reflecteren belangrijk is
Een stappenplan om te reflecteren
Uitgewerkt voorbeeld reflecteren
Leerling of leerstof centraal: de focus op leerproces of leerproduct
Leren en informatie verwerken
Hersenontwikkeling en leren
Concentratie
Het reproductieve geheugen en het werkgeheugen
Het langetermijngeheugen
De leercyclus van Kolb
Leercyclus vanuit fase 1, De doener
Leercyclus vanuit fase 2, De bezinner
Leercyclus vanuit fase 3, De denker
Leercyclus vanuit fase 4, De beslisser

Deel 2 De vaardige docent

De docent als didacticus
De didactische opbouw van een les
Start van een les
Vragen stellen in de klas
Werkvormprocedures, instructie en evaluatie
Opdrachten waarbij moet worden samengewerkt
Het vormen van groepen voor samenwerkingsopdrachten
Werkvormen activerend en samenwerkend leren
Stelling
Duo-opdrachten
Experts
Placemat
Flitsen
Huiswerk
Tips om meer activerend en procesgericht les te geven
Leerprestaties beoordelen
Het evalueren van toetsen
Het teruggeven van cijfers
Fraude
Het beoordelen van werkstukken
De docent als pedagoog
Het scheppen van een positief pedagogisch klimaat
Van dramadriehoek naar groeidriehoek
Van dramadriehoek naar groeidriehoek
Groepsvorming
Oriëntatie
Socialisatie
Confrontatie
Stabilisatie
Afscheid
Feedback geven op gedrag; de OEN–boodschap
Impliciete boodschappen
Het risico van ‘waarschuwen’
De OEN – boodschap
Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen: de relatieboekhouding op orde
Congruentie en duidelijkheid
Aandacht, geduld, empathie en acceptatie
Motivatie
Motivatieproblemen: niet willen
Motivatieproblemen: niet kunnen
Weerstand in leerprocessen
Omgaan met agressie
Interactieroos van Leary
Belonen en straffen

Leerling-gesprekken voeren
Effectieve gesprekken voeren met leerlingen
Hoe ga je zitten tijdens een gesprek?
Uitgangspunten voor een effectief gesprek
Het O – WELKE stappenplan
Verbindende vragen en andere gespreksinterventies
Aansluitend vragen
Vragen die risico’s opleveren
Samenvatten/checken
Bevestigen
Zeggen wat je niet begrijpt
Stiltes tijdens het gesprek
Het voeren van een klassengesprek
Gesprekken met ouders
Leerlingen met een andere culturele achtergrond
Ervaren onrecht
Dubbele boodschappen
Groep en individu
Gesprekken met ouders die het Nederlands niet of moeilijk spreken
De docent als teamlid
Verschillende teamrollen
Intervisie
Op zoek naar kwaliteiten en vaardigheden
Wederzijds lesbezoek

Deel 3 Docent zijn

De docent als mens en instrument
Proactief en reactief opereren
Boodschappen uit je gezin van herkomst
Boven of onder 183
Een ‘samen-boven’-houding
Een ‘onder’-houding
Een helpende ‘samen-onder’-houding
Ruimte innemen
Kernkwaliteiten en basiskwaliteiten

Bijlagen
Leerstijlentest volgens Kolb
Formulier Lesvoorbereiding
Klassenopstelling samenwerkend leren

Een uitgave van Onderwijs van nu

Andere titels in deze serie:
omslag_mentor_van_numentor-van-nu-werkboek-smallomslag-zoorgcoordinator_van_nusleutelkaarten-gesprek-voeren-met-jongeren

Top